Ostatní informace

POVOLENÍ VJEZDU DO LESA

Lesní zákon zakazuje jezdit a stát motorovými vozidly v lesích. Výjimku může udělit vlastník, případně správce lesa. Výjimky se vyřizují na základě elektronické žádosti součástí žádosti jsou přílohy (kopie platného rybářského nebo loveckého lístku; v případě, že se potřebujete dostat ke své nemovitosti, kopii listu vlastnictví; v případě přesunu nemocného / handikepovaného, pak kopii platného průkazu ZTP). Po posouzení žádosti je zasláno povolení elektronicky.

Kontrolu porušení lesního zákona provádí zaměstnanci lesní správy, ve spolupráci s CHKO Beskydy a Policií ČR. V případě zjištění porušení vjezdu se vystavuje řidič riziku sankce.

Na hlavní přístupové cesty jsou umisťovány zákazové značky.

HROMADNÉ SPORTOVNÍ AKCE

Pořádání hromadných sportovních akcí se řídí ustanovením § 20 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích. Základním předpokladem je souhlas orgánu státní správy lesů, zpravidla příslušného úřadu obce s rozšířenou působností, který bude vždy vyžadovat stanovisko vlastníka lesů, v případě státního lesa souhlas příslušné organizační jednotky státního podniku LČR, s.p..

Organizátoři si musí nejprve požádat lesní správu a souhlas s konáním hromadné sportovní akce. Žádost musí obsahovat:

  • Specifikace (běh, lyže, horská kola apod.)
  • Trasa – nejlépe zákres v mapě s případným popisem a záměr značení trasy (dočasné značení)
  • Účast – maximální počet
  • Přesný termín
  • Odpovědná osoba pořadatele včetně kontaktů (adresa, telefon, email)
  • Další údaje – např. požadavek na dopravní obsluhu pro případné vystavení výjimek ze zákazu vjezdu

Žádost lesní správa posoudí a stanoví podmínky pro konání akce. 

Žádosti prosím doručte na lesní správu v dostatečném předstihu před termínem konání, nejméně však 40 dní před konáním akce.

Lesní správa může odmítnout konání hromadné sportovní akce – provozní důvody, kolize termů, nedodržení podmínek při minulé akci.

Bližší informace poskytne Jan Kopecký, jan.kopecky@lesycr.cz.

SAMOVÝROBA A PRODEJ DŘÍVÍ

Samovýroba je způsob výroby a prodeje dříví, kdy zájemce si dříví sám vyrobí a po zaplacení odveze. Zájemce kontaktuje místně příslušného revírníka, který má přehled o možnostech samovýroby na svém revíru. Kontakty naleznete zde. V případě dohody je sepsána písemná smlouva, kde se stanoví množství m3 a cena. Cenu samovýroby naleznete na zde.

Lesní správa dále nabízí prodej vyrobeného dříví, zejména jehličnatého paliva. Pro bližší informace se obracejte na Ing. Libora Pečenku, libor.pecenka@lesycr.cz.